Lataa pdf...
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto

Koulutuksen aikana suoritetaan koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto.

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto on toisen asteen tutkinto, joka antaa valmiudet tukea, ohjata ja avustaa eri-ikäisiä ihmisiä päiväkodissa, esiopetuksessa, peruskoulussa, aamu- ja iltapäivätoiminnassa, ammatillisissa oppilaitoksissa sekä lukioissa. Työ voi olla myös henkilökohtaista avustamista asiakkaan opiskelu- tai työpaikalla sekä vapaa-aikana. Työssä tarvitaan tietoja ja taitoja ihmisen kasvusta ja toimintakyvystä sekä oppimisesta ja oppimisen ohjaamisesta sekä toiminnan ohjaamisesta erilaisissa toimintaympäristöissä.

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, ammattieettinen toiminta sekä oman työn kehittäminen ovat keskeisiä teemoja valmistavassa koulutuksessa. Opiskelussa painotetaan myös oppimaan oppimisen taitoja ja tiedonhankintaa.

Koulutusaika

Koulutuksen aloitus ja kesto määräytyvät henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman (HOKS) mukaisesti

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset

Opiskelijaksi voidaan ottaa hakija, joka on suorittanut perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavan aikaisemman oppimäärän, tai jolla koulutuksen järjestäjä muutoin katsoo olevan riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen

Koulutukseen valitun on esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504 / 2002) mukainen rikostaustaote.

Tutustu SORA lainsäädäntöön, joka koskettaa tätä tutkintoa: http://www.oph.fi/download/170668_koulutuksen_jarjestajille_keinoja_puuttua_opiskeluun_soveltumattomuuteen.pdf

Koulutuksen sisältö ja toteutus

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto muodostuu neljästä (1-4) pakollisesta tutkinnon osasta. Lisäksi on mahdollisuus suorittaa valinnaisena tutkinnon osana yrittäjyys.

Tutkinnon osat ovat:

  1. Ammatissa toimiminen
  2. Kasvun ja kehityksen tukeminen ja ohjaaminen
  3. Oppimisen ja toiminnan tukeminen ja ohjaaminen
  4. Erityistä tukea tarvitsevien ohjaaminen
  5. Valinnainen tutkinnon osa: Yrittäjyys

Opintojen alkaessa jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS, joka mahdollistaa joustavan opinnoissa etenemisen ja tutkinnon suorittamisen. Suunnitelmassa huomioidaan aikaisempi osaaminen, työkokemus ja koulutus.

Koulutus sisältää lähi- ja etäopetusta, yksilöllisiä ja ryhmässä mm. digitaalisessa oppimisympäristössä toteutettavia oppimistehtäviä, työssä oppimista sekä työelämän kanssa tehtäviä yhteistyöprojekteja. Lisäksi koulutukseen kuuluu opintokäyntejä sekä opintopiirityöskentelyä.

Osaamisen osoittaminen

Tutkinnon osien edellyttämä ammattitaito ja osaaminen osoitetaan tekemällä käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa (näyttö). Näytöt suoritetaan tutkinnon osittain koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan työtehtävissä työpaikoilla. Näytön arvioijina toimivat koulutetut työelämän ja oppilaitoksen arvioijat. Tutkinto on suoritettu, kun tutkinnon perusteiden mukaan kaikki tutkinnon muodostumiseksi vaadittavat osat on suoritettu hyväksytysti.

Haku

Koulutukseen on jatkuva haku

Sähköinen hakulomake

Hinta

610€, maksun voi maksaa joustavasti osissa. Opiskelijamaksua ei palauteta, mikäli opiskelija keskeyttää opintonsa.

TARJOUS 280 € (tarjous voimassa 31.12.2018 saakka)

 

Lisätietoja

kouluttaja Sari Laiho, sari.laiho@kvlakk.fi, puh. 040 137 9931