Lataa pdf...
Koulutusmuodot ja opintojen rahoitus

.

Työvoimakoulutus

Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus (työvoimakoulutus) on työ- ja elinkeinohallinnon rahoittamaa koulutusta, joka on opiskelijoille maksutonta. Työvoimakoulutus on suunniteltu ensi sijassa työttömille tai työttömyysuhan alla oleville 20 vuotta täyttäneille henkilöille. Työvoimakoulutukseen haetaan TE-toimiston kautta.

Koulutukseen osallistuvalle työnhakijalle maksetaan koulutuksen ajalta sitä työttömyysetuutta (ansiopäivärahaa, peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea), johon hänellä on oikeus työttömänä olleessaan sekä lisäksi kulukorvausta.

Lisätietoja työvoimakoulutuksesta osoitteesta www.te-palvelut.fi

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutus on Opetusministeriön pääosin rahoittama työelämälähtöinen aikuiskoulutusmuoto. Koulutus sisältää työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä opintoja ja niitä täydentäviä tietopuolisilla opintoja sekä tutkintojen näyttöjä.

Oppisopimuskoulutus perustuu työnantajan ja oppisopimusopiskelijan väliseen määräaikaiseen työsopimukseen. Koulutus on maksutonta. Ellei työnantaja maksa palkkaa tietopuolisten opintojen koulutuspäiviltä, maksaa oppisopimusviranomainen opiskelijalle päivärahaa sekä mahdollisesti perheavustusta, majoitus- ja matkakorvauksia.

Lisätietoa oppisopimuskoulutuksesta: www.oppisopimus.net

Omaehtoinen koulutus

Omaehtoinen koulutus on opetus- ja kulttuuriministeriön pääosin rahoittamaa perus- tai lisäkoulutusta. Omaehtoinen koulutus voi olla päätoimista tai osa-aikaista esim. työn ohessa tapahtuvana. Omaehtoinen koulutus sopii aikuisille jotka haluavat kehittää ammatillista osaamistaan mm. työtehtävien laajentuessa, erityisosaamista tarvittaessa tai uuteen ammattiin kouluttautuessa.

Koulutuksen järjestäjä valitsee opiskelijat. Opiskelija maksaa koulutusmaksun, joka määräytyy mm. koulutuksen laajuuden ja sisällön mukaisesti.

Lisätietoja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta.

Omaehtoiseen koulutukseen voi hakea rahoitusta useilta eri tahoilta riippuen koulutuksen laajuudesta ja opiskelijan henkilökohtaisesta tilanteesta. Vaatimus tuen myöntämiselle on yleensä opintojen päätoimisuus. Opintojen katsotaan olevan päätoimista, jos tutkinnon laajuus on vähintään  3 opintoviikkoa/opintokuukausi. 

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna

Omaehtoisia opintoja voi tietyin edellytyksin opiskella menettämättä työttömyysetuutta v. 2010 alusta lukien. Työttömyysetuudella tuetaan vain päätoimista opiskelua. Opiskelun tukemisesta on sovittava Työ- ja elinkeinotoimiston kanssa. Työttömyysetuuden saantia koskevista edellytyksistä voit lukea lisää:
te-palvelut.fi

Omaehtoinen opiskelu Kelan opintotuella
Tuki muodostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainasta. Opiskelu on päätoimista, kun laajuus on vähintään 3 opintoviikkoa/tukikuukausi
tai 25 tuntia viikossa. kela.fi

Koulutusrahasto aikuiskoulutustuki
Tukea myönnetään tutkintoon johtavaan opiskeluun sekä ammatilliseen lisä- ja täydennyskoulutukseen julkisen viranomaisen alaisessa oppilaitoksessa. Aikuiskoulutustukea voi saada omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen osallistuva aikuisopiskelija, joka on mm. työ- tai virkasuhteessa tai toimii yrittäjänä. Lue lisää koulutusrahaston sivuilta koulutusrahasto.fi

Muut tuet

Vuorottelukorvaukseen ja opintovapaaseen liittyvää tietoa löydät TE-toimistojen sivuilta.

Kuntoutusrahan myöntämisestä ammatilliseen koulutukseen voi tiedustella Kelasta ja/tai vakuutusyhtiöltä.

Maatalousyrittäjien opintorahasta saa tietoa ELY-keskuksen internetsivustolta.